Syntrus Achmea’s huurprijzen zijn in zes jaar tijd 20 procent gestegen

Betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen worden schaarser door de exorbitante huurverhogingen die verhuurders zoals Syntrus Achmea jaarlijks doorvoeren. Zo zijn de huurprijzen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld in Voorhout, in de afgelopen zes jaar met ruim 20 procent gestegen. Ja je leest het goed, we hebben het hier over een stijging van ruim 20 procent! De huren van deze sociale huurwoningen zijn nu zo hoog dat dat voor meeste huurders bijna niet meer te betalen is.

Syntrus Achmea geeft de verhoging ook schaamteloos en zonder verder blikken of blozen toe. Zo zegt een woordvoerder van Syntrus Achmea dat het inderdaad klopt dat de huurprijzen in zes jaar tijd met ruim 20 procent zijn gestegen. De woordvoerder van Syntrus Achmea geeft als verklaring dat veel producten en diensten ieder jaar iets duurder door de inflatie, en dat geldt dus ook voor huren. Iets duurder is volgens ons iets anders dan een niet te verklaren stijging in zes jaar tijd van ruim 20 procent. Een stijging die Syntrus Achmea simpel wegwuift onder het motto van, ‘De prijzen van andere producten en diensten stijgt ieder jaar wel iets, dat heet inflatiecorrectie’. Maar het is natuurlijk appels en peren vergelijken als je de prijsstijgingen van de producten in de supermarkt met de huren van sociale huurwoningen gaat vergelijken, los van het feit dat Syntrus Achmea de huren structureel boven inflatieniveau verhoogt.

voorhout

Want het gaat hier om de huren van sociale huurwoningen die echt alleen bedoeld zijn voor de minst draagkrachtigen onder ons, mensen die het financieel gezien toch al niet zo makkelijk hebben. En die mensen wonen in sociale huurwoningen waarvan de huren inmiddels zoveel zijn gestegen dat diezelfde groep inmiddels flink in de problemen is gekomen en om hulp is gaan vragen.

Politiek Den Haag om actie gevraagd

De situatie is voor de eerder genoemde huurders in Voorhout inmiddels zo nijpend geworden dat zij aan de ‘bel hebben getrokken’ en politiek Den Haag om actie hebben gevraagd vanwege de hard oplopende huren. De huurders, die woningen huren van Syntrus Achmea, hebben hun huren de afgelopen jaren onevenredig zien stijgen met gemiddeld zo’n 21 procent.

Onevenredige stijging van de huren

Zo betaalden de huurders van de sociale huurwoningen aan  de Bloemenschans, Pinksterbloemstraat en Hoefbladhof in Voorhout, toen zij net in hun woning trokken, nog zo’n 1000 gulden per maand, dat was rond 1998, en inmiddels is dat dus een ruime 850 euro per maand geworden. Vooral de onevenredigheid van de stijging ten opzichte van de inkomens komt hard aan, de koopkracht is voor die groep namelijk ook niet gelijk gebleven. En in sociale huurwoningen wonen nu eenmaal geen mensen met topinkomens, voor een grote groep huurders is de forse huurstijging dan ook inmiddels niet meer op te brengen. Syntrus Achmea blijft tot nu toe doof voor dergelijke signalen en gaat duidelijk liever voor een winstmaximalisering over de ruggen van haar huurders.

Geen investeringen in woningen en onderhoud, wel winstmaximalisatie

Syntrus Achmea is duidelijk een verhuurorganisatie die het liefst niet, of zo min mogelijk, investeert in het onderhoud van haar huurwoningen en het woonplezier van haar huurders. Zo heeft het bijvoorbeeld ook jaren geduurd en waren er heel klachten nodig van bewoners en politie nodig voordat Syntrus Achmea haar sociale huurwoningen in Badhoevedorp renoveerde.  Winstmaximalisatie staat dus bovenaan het prioriteitenlijstje van Syntrus Achmea kunnen we concluderen, zo blijkt ook de huurstijgingen in de gemeente Voorhout.

Wat zegt de wet in dit kader?

Je vraagt je af wat de wet zegt in dit kader. De Woonbond, de organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, geeft aan dat wettelijk gezien huren over de sociale huurgrens heen mogen gaan. Voor 2013 was het namelijk zo dat huren alleen met inflatie worden verhoogd. Maar dat is dus na 2013 volledig losgelaten met als gevolg dat huisjesmelkers als Syntrus Achmea volledig vrij spel kregen en zonder enige gene de huren tot ver voorbij de sociale huurgrens kunnen verhogen. En helaas is er tot nu toe nog geen concrete actie vanuit politiek Den Haag geweest om dergelijke onetische verhuurderpraktijken van met name Syntrus Achmea te stoppen. Dus blijven de huren van de sociale huurwoningen van Syntrus Achmea ieder jaar stijgen. Wettelijk gezien mag ieder jaar de huurprijs worden verhoogd, maar is het uiteraard geen goed idee om de huren van je sociale huurwoningen exorbitant te verhogen.

Helaas is het zo dat in het huidige beleid niet wordt gekeken naar wat mensen kunnen betalen en Syntrus Achmea voelt zich, gesterkt door de wet, dan ook zeker niet geroepen dat te doen. Met als gevolg dat steeds meer huurders in de problemen komen en een flinke schuldenlast opbouwen.

Probleem van de veel  te hoge huren speelt landelijk

Het probleem van de veel te hoge huren van sociale huurwoningen speelt niet alleen in Voorhout natuurlijk. Ook landelijk laat Syntrus Achmea zich van zijn slechtste kant zien, zoals bijvoorbeeld wat betreft de enorme stijging van de huurpijs van de sociale huurwoningen aan het Parnassiaveld in Duivendrecht.

De meeste huurders kunnen nu nog maar net het hoofd boven water houden maar dat zal lastiger en lastiger worden, zeker gezien in het kader van de Corona crisis en de daaraan gekoppelde economische crisis. Veel mensen zijn er of zullen er in inkomen op achteruit gaan, door bijvoorbeeld het verlies van hun baan. Met als gevolg dat meer en meer huurders de, te hoge, huren die Syntrus Achmea aan haar verhuurders vraagt, niet meer kunnen opbrengen.

Al eerder had het Centraal Bureau voor de Statistiek aangegeven dat meer dan 15 procent van de huurders in de particuliere sector te duur woont voor zijn inkomen. Betaalbare huurwoningen is en blijft dus zeker een landelijk issue en is het dus echt noodzakelijk dat de politiek hierop in gaat grijpen.

Maar wat doet en deed de politiek nu eigenlijk?

In ieder geval probeert belangenorganisatie de Woonbond de jaarlijkse huurverhoging van de commerciële verhuurders zoals Syntrus Achmea flink in te beperken. Dat de huren jaarlijks ruim boven inflatie worden verhoogd is een duidelijke en weloverwogen keuze. Een keuze die inmiddels veel mensen dus in de problemen brengt.

De Voorhoutse huurders hebben inmiddels contact gehad met het college van burgemeester en wethouders en hebben zij het college opgeroepen aandacht te besteden aan deze problematiek. Ook is er inmiddels een gesprek geweest met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Voorhout. In dat gesprek is naar voren gekomen dat de stijging van de huurprijzen dient te worden besproken op landelijk niveau en waar noodzakelijk op regionaal niveau voor het voetlicht gebracht dient te worden

Ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer vragen zeer regelmatig aandacht voor de praktijen van verhuurders zoals Syntrus Achmea. Het is dus zeker niet zo dat er totaal geen aandacht is voor de te hoge huurprijzen met betrekking tot de sociale huurwoningen. Maar de traagheid waarmee de Nederlandse politiek reageert en opereert geeft commerciële verhuurders zoals Syntrus Achmea genoeg ruimte om forse winsten te realiseren over de ruggen van de huurders die deze lastenverzwaring nauwelijks meer kunnen dragen.